Töögruppide ajalugu

Eesti Tantsuhariduse Liidu loodud töögrupid: 

TANTSUHARIDUSE VALDKONNA ARENDUS- JA KOOLITUSPROGRAMMI VÄLJATÖÖTAMISE TÖÖGRUPP

Töögrupp loodi detsembris 2014.aastal. 

TANTSUVALDKONNA HUVIHARIDUSE RAHASTAMISMUDELI VÄLJATÖÖTAMISE TÖÖGRUPP
Töögrupp loodi augustis 2014.aastal, kuhu kuulusid järgmised inimesed: Raido Mägi, Anu Sööt, Tanel Keres, Lii Ainsalu, Jane Miller-Pärnamägi. 11.augustiks 2014 oli võimalus erinevatel huvihariduse valdkonna esindajatel esitada oma poolne nägemus riiklikust rahastamise mudelist, mille alusel Haridus- ja Teadusministeerium loob kontseptsioonidokumendi, mida riigikogus tutvustada.
Tantsuvaldkonna töögrupi poolset mudelit saad lugeda siit!
Edasi jätkus tantsuvaldkonna esindamine HTMi poolt kutsustud huvihariduse rahastamismudelite töörühmas.
HTMi poolt tellitud rahastamismudelite analüüsi alusel valis ministeerium välja valitsusele tutvustamiseks 3 mudelit: laustoetus, vajaduspõhine ja tulemuspõhine mudel. Huvihariduse erinevate rahastamise mudelite analüüsi saad lugeda siit! Minister tutvustab kontseptsiooni 2015 aasta algul ning huvihariduse rahastamise prioriteetsuse ja konkreetse mudeli osas teeb otsuse valitsus.
Ministeeriumi poolt kinnitati, et töörühma töö väärtus seisneb lisaks rahastamismudelitele ka koosseisus, mis ühise laua taga kogunes ja toimunud sisulistes aruteludes. Sarnase diskussiooni jätkumine on valdkonnas kindlasti vajalik. Tõstatunud teemadele ja probleemidele saab kõige kiiremini reageerida valdkondlike koolitustega, mille kava on hetkel koostamisel ja kuhu saavad kõik esindusühingud panustada.
Sellest tulenevalt algatas ETHL uue töögrupi tantsuhariduse valdkonna arendus- ja koolitusprogrammi väljatöötamiseks ja HTMi huvialade arendusprogrammis osalemiseks.

TANTSUÕPETUS HUVIKOOLIS - näidisainekavade töögrupid
2011.aastal algatas HAKK projekti huvikoolide näidisainekavade loomiseks ning ETHL võttis eesmärgiks luua tantsuvaldkonnas 4 näidisainekava, mille töögrupid olid alljärgnevad:
Ballett - Anu Ruusmaa, Tiit Lilleorg, Kersti Adamson, Jelena Poznjak-Kõlar, Liis Niller, Svetlana Veiler, Ann Haaristo, Jane Miller-Pärnamägi, Piret Viikholm, Dagmar Rang-Saal.
Loov- ja kaasaegne tants – Anne Tamm-Kivimets, Anu Vask
Rahvatants - koostajad Sille Kapper ja Mall Järvela. Lisaks saatsid tagasisidet läbi ERRS-i rahvatantsumentorite kooskõlastusringi Angela Arraste, Kadri Tiis ja Ülle Feršel.
Ladina- ja standardtantsud - Tanel Keres, Silvia Purje

Loe ainekava materjale siit!

KEHALISE KASVATUSE AINEKAVA TANTSULISE LIIKUMISE TÖÖGRUPP
Töögrupp loodi 5.oktoobril 2009.aastal, kuhu kuulusid järgmised inimesed: Anu Sööt, Eve Noormets, Inna Sulg, Jane Miller-Pärnamägi, Linda Pihu, Ulvi Mägi, Silvia Purje, Sille Kapper, Tiina Ollesk, Tiiu Pärnits, Renee Nõmmik, Ülle Feršel, Heili Lindepuu.
Juba 17.06.2008 oli riiklikult kinnitatud dokument "Lähteülesanne põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava arendamiseks aastatel 2008-2011". Info jõudis tantsuõpetajateni juhuslikult ning omal algatusel loodi töögrupp, et teha parandusi ja ettepanekuid kehalise kasvatuse rütmika ja tantsulise liikumise osas lähtudes tantsuõpetuse seisukohtadest.
2009 detsembriks kinnitati riiklikult põhikooli ja gümnaasiumi astme ainekava, milles on rõhutatud tantsulise liikumise integreerimist sportlike tegevustega ning üldhariduskoolidel soovitatakse lisada õppekavasse eraldi vabaainena tantsuõpetus.

Loe ainekava materjale siit!

TANTSUÕPETUS ÜLDHARIDUSKOOLIS
2009.aasta detsembris moodustati tantsuainekava töögrupp. Algatuse eesmärgiks oli luua alusdokument, mis soodustaks tantsuõpetuse rakendamist vabaainena üldhariduskoolide õppekavas.
16.02.2010 valmis esmaversioon põhikooli tantsuõpetuse ainekavast, mille koostajad olid järgmised:
Anu Sööt, Eve Noormets, Heili Lindepuu, Inna Sulg, Jane Miller-Pärnamägi, Renee Nõmmik, Sille Kapper, Silvia Purje, Tiina Ollesk.
2013 aastal valmis esmaversioon gümnaasiumi tantsuõpetuse ainekavast, mille koostajad olid järgmised: Sille Kapper, Anu Sööt, Heili Lindepuu, Eve Noormets, Tanel Keres, Astrid Väizene, Jane Miller-Pärnamägi, Linda Pihu, Anne Tamm-Kivimets, Renee Nõmmik, Mall Noormets, Anu Ruusmaa, Silvia Purje. Ainekava töögrupi tööd koordineeris Silvia Purje.

Loe ainekava materjale siit!